Μικροοικονομική Ι

Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Η διδασκαλία του μαθήματος Μικροοικονομική Ι έχει σκοπό:

 • Να παράσχει τις βάσεις για την κατανόηση της Μικροοικονομικής Θεωρίας
  προσφέροντας στους πρωτοετείς φοιτητές -τριες βασικές έννοιες, ορισμούς και εργαλεία
  οριακής ανάλυσης.
 • Να εξηγήσει τους μηχανισμούς για την λειτουργία της αγοράς προϊόντων-υπηρεσιών.
 • Να εξηγήσει την συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων (καταναλωτές-νοικοκυριά, παραγωγοί επιχειρήσεις) αναλύοντας τις θεωρίες χρησιμότητας,
  παραγωγής, κόστους αντίστοιχα.
 • Να περιγράψει το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας της
  επιχείρησης καθώς και τους στόχους και την ακολουθούμενη στρατηγική.
 • Να εξοπλίσει τους φοιτητές με γνώσεις και εργαλεία για την εφαρμογή της οριακής
  ανάλυσης και την περεταίρω εμβάθυνση σε θέματα ακολουθούμενης στρατηγικής
  της επιχείρησης που λειτουργεί σε καθεστώς ατελούς ανταγωνισμού.

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας των αγορών προϊόντων –υπηρεσιών και να
  προσδιορίζουν τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς.
 • Να αναγνωρίζουν και εξηγούν τον τρόπο επιλογής προϊόντων που καταναλώνει ο
  καταναλωτής με δεδομένο το εισόδημα και τις τιμές των αγαθών.
 • Να εξηγούν τη συνάρτηση παραγωγής της επιχείρησης σε βραχυχρόνια και
  μακροχρόνια περίοδο.
 • Να αναλύουν και περιγράφουν την συνάρτηση κόστους σε βραχυχρόνια και
  μακροχρόνια περίοδο.
 • Να περιγράφουν , συγκρίνουν την συμπεριφορά των επιχειρήσεων που
  λειτουργούν σε συνθήκες Τέλειου Ανταγωνισμού και Μονοπωλίου.