Ναυτιλιακή Λογιστική

Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Τα μαθησιακά αποτελέσματα συνδέονται με την κατανόηση και κατάκτηση βασικών σύγχρονων αρχών της λογιστικής επιστήμης,  σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με εστίαση και εφαρμογή στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Έμφαση δίνεται στις βασικές έννοιες λειτουργίας της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας και στον τρόπο που καταγράφονται και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων από τη χρηματοοικονομική λογιστική οπτική. Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει στην αξιολόγηση της πορείας της ναυτιλιακής εταιρίας και στην κατανόηση των προοπτικών ανάπτυξής της, στο πλαίσιο λήψης κρίσιμων επενδυτικών, χρηματοδοτικών και λειτουργικών διοικητικών αποφάσεων σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Το μάθημα υποστηρίζει την κριτική ανάλυση των κεντρικών θεμάτων της ναυτιλιακής λογιστικής και συμβάλλει στην ανάπτυξη σχετικού επιστημονικού υπόβαθρου για μία σύγχρονη ναυτιλιακή επιχείρηση.

Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσεται στις ακόλουθες κύριες ενότητες:

– Εμπορική Ναυτιλία και Ναυλαγορές
– Πλοία και Φορτία

– Συμβάσεις Nαυλοσυμφώνων
–  Έσοδα – Έξοδα Πλοίων

– Διεθνείς Λογιστικές Αρχές & Πρότυπα

– Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

– Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών

– Αξιολόγηση Χρηματοοικονομικής Πορείας Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων