Ναυτιλιακή Τεχνολογία

Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Το μάθημα της Ναυτιλιακής Τεχνολογίας αναλύει τεχνο-οικονομικά στοιχεία σχετικά με τύπους πλοίων και τις αντίστοιχες παραμέτρους που επηρεάζουν την διαχείριση και οικονομική εκμετάλλευση των πλοίων.
Έχει ως στόχο να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με το περιβάλλον της ναυτιλίας της λειτουργίας και της διαχείρισης των πλοίων και να τους γνωρίσει τα βασικά στοιχεία της δομής του πλοίου, τους τύπους των πλοίων, τις λειτουργικές και κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες των πλοίων σε εισαγωγικό επίπεδο. Το μάθημα δίνει έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες της ναυτιλίας, της τεχνολογίας που εφαρμόζεται σε αυτά, τα μηχανήματα και τα συστήματα που είναι εγκατεστημένα σε αυτό ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, το είδος του φορτίου που μεταφέρουν καθώς επίσης και την εφαρμογή στην πράξη των υφιστάμενων τεχνολογιών τους. Εξετάζονται ενότητες όπως, μεταξύ άλλων: οι δομή η ονοματολόγια και η ορολογία του πλοίου, ανάλυση εισροών-εκροών από την λειτουργία τους, κίνδυνοι και ασφάλεια, διεθνείς ναυτιλιακή δραστηριότητα, κόστος λειτουργίας των πλοίων.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος συνοψίζονται σε:

  • Κατανόηση θεμελιωδών αρχών κατασκευής του πλοίου, καθώς και βασικά γνωρίσματα και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του
  • Δομή και ορολογία σχετικά με το πλοίο καθώς και ευστάθεια και αντοχή πλοίων
  • Οικονομοτεχνικά Χαρακτηριστικά διαχείρισης πλοίων
  • Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στη λειτουργία του πλοίου και η σχέση του με τη ναυτιλιακή εταιρεία
  • Πρόωση & Βασικά Μηχανήματα μηχανοστασίων
  • Διάγνωση αιτίων δυσλειτουργίας και εκτίμηση βελτιστοποίησης της λειτουργικότητας των πλοίων
  • Εμβάθυνση στο κόστος από τη λειτουργία του πλοίου, καθώς και υπολογισμός βασικών εξόδων σε συνάρτηση με τον τύπο των πλοίων
  • Σύγχρονα τεχνολογικά, λειτουργικά και διαχειριστικά συστήματα