Οικονομική και Διοίκηση Λιμένων – Ευρωπαιϊκή Λιμενική Πολιτική

Κύκλος

Β' Κύκλος

Κατεύθυνση Σπουδών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Το μάθημα αναλύει τις αρχές οργάνωσης και διοίκησης των λιμενικού συστήματος και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής στην διαμόρφωση και οργάνωση της Ευρωπαϊκής λιμενικής βιομηχανίας.
Στα πλαίσια των παραδόσεων θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα ποικιλόμορφα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού λιμενικού συστήματος, στις υπάρχουσες οργανωτικές δομές και λειτουργικές λογικές, στην προσφορά νέων λιμενικών υπηρεσιών, στις επιπτώσεις της αυξανόμενης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην λιμενική παραγωγική διαδικασία, στην εφαρμογή καινοτομιών και νέων τεχνολογιών, καθώς και σε άλλες παραμέτρους των διαρθρωτικών μεταβολών των ευρωπαϊκών λιμένων. Μέρος των διαλέξεων εστιάζει στις μορφές λιμενικού ανταγωνισμού, την διακυβέρνηση των λιμένων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιμέρους λιμενικών αγορών (π.χ. εμπορευματοκιβώτια, κρουαζιέρα κλπ.)
Κύριος στόχος είναι η παροχή στους φοιτητές/τριες του απαραίτητου γνωστικού υπόβαθρου για την κατανόηση της μεταβαλλόμενης λιμενικής πραγματικότητας και την πρόκληση προσαρμογής που αντιμετωπίζουν οι λιμενικές βιομηχανίες.
Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσεται στις ακόλουθες κύριες ενότητες:
  • Εισαγωγική Διάλεξη
  • Μεταβολές στην ναυτιλιακή βιομηχανία & Επιπτώσεις στα λιμενικά συστήματα
  • Το λιμάνι ως «μεταφορικός κόμβος» & Γενιές λιμένων
  • Οργάνωση λιμένων και λιμενικές αγορές – Κόσμοι Παραγωγής Λιμενικού Προϊόντος – Κόστος & Τιμολόγηση
  • Ευρωπαϊκοί Λιμένες – Τάσεις & Διακυβέρνηση
  • Νέοι παίκτες στην παραγωγή λιμενικών υπηρεσιών / Δια-λιμενικός και ενδο-λιμενικός ανταγωνισμός
  • Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική
  • Ευρωπαϊκές πολιτικές και Λιμένες