Οικονομική των Μεταφορών

Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

1. Συνοπτική περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάλυση των βασικών εννοιών της οικονομίας των μεταφορών και στην παρουσίαση και επεξεργασία σύγχρονων ζητημάτων της οικονομικής θεωρίας και της ανάλυσης μεταφορικών συστημάτων.

Έμφαση δίνεται στην εξοικείωση του φοιτητή/τριας με τα οικονομικά χαρακτηριστικά των μεταφορικών αγορών ώστε να αποκτηθεί το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για την οικονομική ανάλυση των μεταφορικών συστημάτων και να καταστεί δυνατή η συστηματική διαχείριση εξειδικευμένων θεμάτων των μεταφορών.

2. Θεματικές ενότητες

 • Γενικές αρχές και ιδιαιτερότητες της Οικονομίας των Μεταφορών
 • Ζήτηση / Προσφορά
 • Χαρακτηριστικά αγορών μεταφορών
 • Ελαστικότητα ζήτησης προσφοράς
 • Εξωτερικό κόστος
 • Εσωτερίκευση εξωτερικού κόστους
 • Τιμολόγηση
 • Ρύθμιση και ανταγωνισμός
 • Υποδομές μεταφορών
 • Μεταφορές – Επενδύσεις
 • Πολιτική Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωση