Χρηματοοικονομική

Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Τα μαθησιακά αποτελέσματα εστιάζονται στην κατανόηση και ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε βασικές, θεωρητικές και πρακτικές, χρηματοοικονομικές αρχές, προσεγγίσεις και λειτουργίες της σύγχρονης επιχείρησης, σε ένα διεθνοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Έμφαση δίνεται στην κατανόηση και χρήση θεμελιωδών χρηματοοικονομικών εννοιών, εργαλείων και μεθόδων, όπως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών, της χρονικής αξίας χρήματος, της επιχειρηματικής απόδοσης και κινδύνου και της αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής απόδοσης και των προοπτικών ανάπτυξης.