ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ.Ν.Ε.Υ.