Διεθνής Χρηματοοικονομική

Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

• Τα μαθησιακά αποτελέσματα εστιάζονται στην κατάκτηση συστηματικής θεωρητικής και πρακτικής γνώσης εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής διοίκησης, στη βάση θεμελιωδών αρχών, μεθόδων και βέλτιστων πρακτικών, σε διεθνές περιβάλλον επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Έμφαση δίνεται στην κατανόηση και υποστήριξη του συνόλου των κρίσιμων χρηματοοικονομικών επιλογών της επιχείρησης και περιλαμβάνει επενδυτικές, χρηματοδοτικές και λειτουργικές αποφάσεις διοίκησης.
• Το μάθημα υποστηρίζει την κριτική ανάλυση σε βασικά πεδία της διεθνούς χρηματοοικονομικής και συμβάλλει στην ανάπτυξη ισχυρού υπόβαθρου και τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική διεθνή χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων.