Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης

Κύκλος

Γ' Κύκλος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Το μάθημα των Ναυτασφαλίσεων εξετάζει ζητήματα της θαλάσσιας ασφάλισης και, ειδικότερα, της ασφάλισης πλοίου, φορτίου και ναύλου. Προηγείται μία γενική εισαγωγή στο δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης, στο πλαίσιο της οποίας επεξηγούνται, με παραδείγματα από τη θαλάσσια ασφάλιση, βασικές έννοιες του ασφαλιστικού δικαίου (όπως ασφαλιστής, λήπτης της ασφάλισης, ασφαλισμένος, ασφαλιστικός πράκτορας και μεσίτης, ασφαλιστική σύμβαση, κίνδυνος, ασφάλιση ενεργητικού και παθητικού, ασφαλιστικό συμφέρον). Κεντρικές θεματικές του μαθήματος αποτελούν, καταρχήν, τα ασφαλιστικά βάρη, με τις ιδιορρυθμίες που εκδηλώνουν στη θαλάσσια ασφάλιση. Έμφαση δίνεται στo καθήκον προσυμβατικής αναγγελίας (non-disclosure, misrepresentation), που εξετάζεται σε αντιπαραβολή με τον θεσμό των ρητών και σιωπηρών εγγυήσεων (express και implied warranties) του αγγλικού δικαίου, ενώ αναλύεται και η αρχή της υπέρτατης καλής πίστης (utmost good faith) στη σύμβαση ασφάλισης. Περαιτέρω, εξετάζονται τα θέματα της υπερασφάλισης (overvaluation), οι θεσμοί της ασφαλιστικής υποκατάστασης (subrogation) και της εγκατάλειψης του πλοίου στον ασφαλιστή. Στην ύλη του μαθήματος περιλαμβάνεται επίσης η ανάλυση της ασφαλιστικής αγοράς των Lloyd´s καθώς επίσης και των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών (P&I Clubs).