Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς – Χρηματαγορές

Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Κύκλος

Γ' Κύκλος

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Στο τέλος των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/νες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν το θεσμικό πλαίσιο της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, η διδασκαλία του μαθήματος δίκαιο κεφαλαιαγοράς έχει ως σκοπό:

 

·          Να καταστήσει σαφείς τις υφιστάμενες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίου μιας επιχείρησης

·          Να καταστήσει σαφή τη διάκριση των αγορών (πρωτογενών και δευτερογενών) και των τόπων εκτέλεσης εντολών

·          Να παράσχει γνώσεις σχετικά με τις συναλλαγές που καταρτίζονται στις αγορές

·          Να καταστήσει σαφείς τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να χρηματοδοτηθούν μέσω κεφαλαιαγορών

·          Να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη δράση των χρηματοοικονομικών και πληροφοριακών διαμεσολαβητών

·          Να  παράσχει γνώσεις για  το σχεδιασμό μιας ορθής απόφασης χρηματοδότησης

·          Να παράσχει γνώσεις που να συμβάλλουν στην αναλυτική και συνθετική ικανότητα των διδασκομένων