Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Η διδασκαλία του μαθήματος Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει σκοπό:

  • Να αναλύσει το εννοιολογικό υπόβαθρο και τις συγχρονες θεωρίες και πρακτικές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Να εξηγήσει πως η συστηματική και μακροχρόνια αντιμετώπιση του ανθρώπινου δυναμικού συμβάλλει στην προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη ικανών και ικανοποιημένων εργαζόμενων και στην επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων και των οργανισμών
  • Nα παράσχει γνώσεις που να συμβάλλουν στην αναλυτική και συνθετική ικανότητα των διδασκομένων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν τις λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Να κατανοούν τη συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στην αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών
  • Να κατανοούν την αναγκαιότητα ανάπτυξης εργαλείων και μεθόδων που θα συμβάλλουν στην ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων και των οργανισμών
  • Να προσαρμόζουν τα θεωρητικά εργαλεία και τις έννοιες της επιστήμης της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο ιδιαίτερο περιβάλλον των επιχειρήσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας