Διοίκηση Επιβατηγού Ναυτιλίας

Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι αναμένεται να έχουν :

  • Να καταλάβουν τη δομή της αγοράς της επιβατηγού ναυτιλίας.
  • Να εξηγούν τις βασικές συνιστώσες της βιομηχανικής οργάνωσης της ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς
  • Να γνωρίζουν τις κύριες αγορές της επιβατηγού ναυτιλίας (ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα, θαλάσσια περιήγηση και των σκαφών αναψυχής)
  • Να έχουν αντίληψη του θεσμικού πλαισίου της επιβατηγού ναυτιλίας και του ρόλου των εμπλεκομένων μερών στη λήψη αποφάσεων

Το μάθημα δίνει έμφαση στις ιδιαιτερότητες των δομών και της οργάνωσης της επιβατηγού ναυτιλίας. Στα πλαίσια του μαθήματος μελετώνται οι διάφοροι τομείς της επιβατηγού ναυτιλίας δηλαδή, η ακτοπλοΐα, η αγορά των διεθνών επιβατηγών γραμμών, η αγορά των κρουαζιεροπλοίων και η αγορά των σκαφών αναψυχής και ο θαλάσσιος τουρισμός.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη δομή την οργάνωση και ειδικά στη Ρύθμιση της Αγοράς των Ακτοπλοϊκών Υπηρεσιών στην Ελλάδα, στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για τις ακτοπλοϊκές μεταφορές.

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι είναι σε θέση, να καταλάβουν τις οικονομικές έννοιες που ισχύουν για να εξηγήσουν τις λειτουργίες της επιβατηγού ναυτιλίας, να εξηγούν τις βασικές συνιστώσες της βιομηχανικής οργάνωσης της ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς, να γνωρίζουν τις κύριες αγορές της επιβατηγού ναυτιλίας (ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα, θαλάσσια περιήγηση, να έχουν αντίληψη του θεσμικού πλαισίου της επιβατηγού ναυτιλίας και του ρόλου των εμπλεκομένων μερών στη λήψη αποφάσεων.