Διοίκηση – Οργάνωση Παραγωγής

Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει στην ανάλυση των κύριων διαστάσεων της Διοίκησης-Οργάνωσης Παραγωγής και εξετάζονται τα κριτήρια, που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ποιότητα συνολικά των συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα αποσκοπεί:

  • στην ανασκόπηση της δομής των συστημάτων παραγωγής και στην μελέτη των κύριων σύγχρονων τάσεων της οργάνωσης παραγωγής,
  • στην αλληλεξάρτηση των συστημάτων παραγωγής με το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον,
  • στην «συστημική» θεώρηση της οργάνωσης παραγωγής και την ανάλυση των κύριων λειτουργιών,
  • στην ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας και των υποσυστημάτων της,
  • στην ανάλυση των κύκλων παραγωγής,
  • στα κριτήρια οργάνωσης των συστημάτων μεταφορών στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας,
  • σε θέματα στρατηγικών αποφάσεων για το σχεδιασμό και την οργάνωση ενός συστήματος παραγωγής.