Ειδικά Θέματα Μεταφορών

Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάλυση των βασικών εννοιών του σχεδιασμού και οργάνωσης των μεταφορικών συστημάτων. Περιλαμβάνονται θέματα όπως πολιτική μεταφορών, ρύθμιση / απορρύθμιση μεταφορικών αγορών, συμπράξεις δημοσίουιδιωτικού τομέα, συστήματα παρακολούθησης μεταφορικών αγορών, ευφυή συστήματα μεταφορών.

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

  • εξοικείωση του φοιτητή/τριας με επίκαιρα και κρίσιμα χαρακτηριστικά του μεταφορικού συστήματος.
  • Βελτίωση της ικανότητας συστηματικής ανάλυσης εξειδικευμένων θεμάτων των μεταφορών.