Επιχειρησιακή Αναλυτική

Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές-τριες :

  •  έχουν αποκτήσει ένα σύνολο γνώσεων σχετικά με τα μεγάλα δεδομένα, την αναλυτική δεδομένων, την μηχανική μάθηση και την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και πως οι αντίστοιχες τεχνολογίες και τεχνικές σχετίζονται με τη στρατηγική της επιχείρησης, τη λήψη αποφάσεων, τη λειτουργική διαχείριση των επιχειρήσεων και την ψηφιακή καινοτομία
  •  έχουν αποκτήσει ένα σύνολο γνώσεων σχετικά με τη λογική του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ψηφιακής οικονομίας, ειδικότερα τις επιμέρους τεχνικές επιχειρηματικής αναλυτικής, τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που αξιοποιούνται σήμερα στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης εφαρμογών αναλυτικής μεγάλων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης
  • έχουν αποκτήσεις γνώσεις για τις βασικές τεχνικές μηχανικής μάθησης και σχετικά προγραμματικά περιβάλλοντα
  • έχουν τη δυνατότητα να αναλύουν, συνθέτουν, αξιολογούν και να εφαρμόζουν/διαχειρίζονται τεχνικές και τεχνολογίες επιχειρηματικής αναλυτικής στο σύγχρονο ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον