Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική

Εξάμηνο

Η' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/νες πρέπει να είναι σε θέση:

  • να αναλύουν τις παραμέτρους που χρειάζονται για την κατανόηση των εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται μια εταιρεία.
  • να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται εταιρείες διαφορετικού αντικειμένου.
  • να χαράσσουν, οργανώνουν και υλοποιούν στρατηγικές.
  • να παίρνουν σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις σε διαφορετικά επίπεδα στρατηγικές (εταιρικό, επιχειρηματικό, λειτουργικό)