Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Γεωοικονομίας και Γεωπολιτικής (ΕΓΣΠΓΓ)

GEOPOL

GEOPOL Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Γεωοικονομίας και Γεωπολιτικής (ΕΓΣΠΓΓ)
Το Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Γεωοικονομίας και Γεωπολιτικής, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Αλγοριθμικές Τεχνικές στην Ψηφιοποίηση και την Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Χαρτών, Θεωρίες και Τεχνικές Τρισδιάστατης Απεικόνισης, Ανάπτυξη Λογισμικού για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Θεωρίες και Τεχνικές Προσομοίωσης με έμφαση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με έμφαση στις Μεταφορές, την Ναυτιλία και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, Θεωρία και Εφαρμογές της Visual Basic και Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Γεωοικονομία και την Γεωπολιτική.

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:

  • Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών καθώς και άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
  • Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνες του εργαστηρίου.
  • Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.