Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων (ΕΜΛΑ / TRANSDEM)

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης & κατάρτισης και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα πεδία:

 • Ανάλυσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης συστημάτων αστικών μεταφορών/ συγκοινωνιών
 • Πολιτικής και Στρατηγικής των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών
 • Ανάλυσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και αποτίμησης των μεταφορών ανά μέσo μεταφοράς (αεροπορικές, θαλάσσιες, χερσαίες)
 • Ανάλυσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών
 • Της ανάλυσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης συστημάτων
 • Της ανάλυσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης συστημάτων ναυτιλίας κοντινών αποστάσεων
 • Της ανάλυσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αλληλεπιδράσεων και των εκατέρωθεν επιπτώσεων καινοτομιών και της ανάπτυξης της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς στων μεταφορών
 • Της ανάλυσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομίας και της διάρθρωσης αυτών στις μεταφορές
 • Της ανάλυσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των υποδομών (οδικές, αεροπορικές, λιμενικές, σιδηροδρομικές) των αλληλεπιδράσεων και των εκατέρωθεν επιπτώσεων στο σύστημα μεταφορών
 • Της Ενέργειας και των μεταφορών
 • Της Οδικής Ασφάλειας και της διερεύνησης της οδηγικής και μεταφορικής συμπεριφοράς των ατόμων.

Στόχος είναι η προώθηση των ανωτέρω ερευνητικών πεδίων σε όλα τα διοικητικά και οργανωτικά επίπεδα ενισχύοντάς τα με έρευνα στους τομείς:

 • Λήψης Απόφασης
 • Διοίκησης
 • Διαχείρισης Αβεβαιότητας (Risk Management)
 • Marketing
 • Εκπαίδευσης από Απόσταση
 • Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας
 • Στατιστικής & Οικονομετρίας
 • Λειτουργικής Ανάλυσης και Προσομοίωσης

H ερευνητική ομάδα Μεταφορών και Λήψης Απόφασης του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών είναι σε θέση να ανταποκριθεί στους υψηλούς στόχους που θέτει με βάση την διεπιστημονική της σύνθεση, στοιχείο απαραίτητο για την καινοτόμο και ολιστική θεραπεία του τομέα των μεταφορών και της λήψης απόφασης. Συγκεκριμένα, συνδυάζει δημιουργικά τα ερευνητικά πεδία των επιστημών των μεταφορών, της μηχανικής, της τηλεματικής, των νέων τεχνολογιών, της λήψης αποφάσεων, της διοίκησης, της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας, της στατιστικής και οικονομετρίας, και του μάρκετινγκ.