Κοινωνιολογία

Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές-τριες στις έννοιες των «κοινωνικών φαινομένων», της «οργάνωσης της κοινωνικής ζωής» και των «κοινωνικών θεσμών», των «κοινωνικών μετασχηματισμών». Το μάθημα οργανώνεται γύρω από χρήσιμες θεματικές (όπως είναι οι θεματικές των «οργανώσεων», της «οικονομικής ζωής» και της «εργασίας»), ενώ παράλληλα επιχειρεί να αναδείξει την κριτική διάσταση της κοινωνιολογικής σκέψης, ιδιαίτερα απέναντι στις φορμαλιστικές αντιλήψεις που μπορεί να κυριαρχούν σε κάποιες διοικητικές και οικονομικές θεωρητικές προσεγγίσεις.

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, ο φοιτητής-τρια  θα:

  • Κατανoεί την κοινωνική διάσταση των φαινομένων της οικονομικής ζωής.
  • Γνωρίζει την επιστημονική – τεχνική οργάνωση της εργασίας και του καταμερισμού της.
  • Γνωρίζει επιστημονική – τεχνική οργάνωση των οργανώσεων, των διοικητικών λειτουργιών, της πολιτικής και πολιτιστικής ζωής.
  • Έχει αποκτήσει κοινωνιολογική αντίληψη.