Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ΙΙ

Εξάμηνο

Η' Εξάμηνο

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Στο τέλος του κύκλου μαθημάτων οι διδασκόμενοι/ες πρέπει να είναι σε θέση:

  • να διακρίνουν τους τρόπους σύνδεσης των διαφόρων λειτουργιών της ναυτιλιακής επιχείρησης με τη διαδικασία παραγωγής της θαλάσσιας μεταφορικής υπηρεσίας
  • να επιλέγουν ένα σύστημα κριτηρίων για την αριστοποίηση της λειτουργικής διαχείρισης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων
  • να αναλύουν τις επιπτώσεις νέων δεδομένων στις λειτουργικές συνεργασίες ναυτιλιακών επιχειρήσεων
  • να συνδέουν τις αρχές της λειτουργικής διαχείρισης με τα συστήματα διοίκησης ποιότητας στις διάφορες αγορές της ναυτιλίας