Λήψη Αποφάσεων στις Μεταφορές

Εξάμηνο

Η' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση των βασικών παραγόντων που συνθέτουν το πρόβλημα της λήψης αποφάσεων στις Μεταφορές.

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

  • εξοικείωση του φοιτητή/τριας με τις βασικές μεθόδους / εργαλεία και παραμέτρους του προβλήματος λήψης απόφασης στις μεταφορές.
  • Δημιουργία του απαραίτητου επιστημονικού υποβάθρου για την ανάλυση και αξιολόγηση μεταφορικών συστημάτων, υποδομών και πολιτικών και βελτίωση της ικανότητας υποβοήθησης απόφασης στις μεταφορές.