Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει ως σκοπό να:

  • Συμβάλλει στην κατανόηση της σημασίας του κλάδου των υπηρεσιών για την οικονομία μιας χώρας.
  • Εισάγει τη διάκριση μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών, και μεταξύ διαφορετικών ειδών υπηρεσιών, για τη διαμόρφωση επιτυχέστερων προσεγγίσεων μάρκετινγκ στους κλάδους των υπηρεσιών.
  • Εμβαθύνει στη θεωρία και πρακτική του μάρκετινγκ προσαρμοσμένη στις υπηρεσίες.
  • Εξειδικεύσει τις γνώσεις των σπουδαστών σε επιλεγμένους τομείς του μάρκετινγκ υπηρεσιών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • Αντιληφθούν τις προκλήσεις του μάρκετινγκ σε διαφορετικούς τομείς του κλάδου των υπηρεσιών.
  • Αναλύσουν πλήρως τους παράγοντες που επηρεάζουν το μάρκετινγκ μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών.
  • Εφαρμόσουν τις αρχές του μάρκετινγκ σε τομείς υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας την αναλυτική, κριτική και συνθετική τους ικανότητα.