Μαθηματικά Ι

Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος

  • – Να αναλύσει τα βασικά εννοιολογικά και μεθοδολογικά στοιχεία των μαθηματικών (παράγωγος, διαφορικό, ολοκλήρωμα / μεθοδολογίες προσδιορισμού ακρότατων, προσαρμογής συναρτήσεων σε δεδομένα, αλγοριθμικής επίλυσης βασικών προβλημάτων) σε ένα πλαίσιο εννοιολογικής και συστημικής προσαρμογής στις οικονομικές επιστήμες και τις επιστήμες διοίκησης με ειδικότερη εστίαση στην ναυτιλία, την χωροθέτηση, τις μεταφορές και το εμπόριο.
  • – Να αναλύσει την σχέση των μαθηματικών με τις νέες τεχνολογίες και να παρουσιάσει μέσω των μαθηματικών της πληροφορικής το σύγχρονο πλαίσιο εφαρμογών της μαθηματικής ανάλυσης στους τομείς των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) και των ψηφιακών συστημάτων
    ανάλυσης.

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα

Οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να κατανοήσουν τους σκοπούς του μαθήματος.
  • Να γνωρίζουν το θεωρητικό υπόβαθρο των βασικών εννοιολογικών και μεθοδολογικών στοιχείων της μαθηματικής ανάλυσης και να έχουν την δυνατότητα εφαρμογής τους για την επίλυση βασικών προβλημάτων στον χώρο των Επιστημών Διοίκησης.
  • Να έχουν την δυνατότητα ανάλυσης βασικών οικονομικών και εν γένει ποιοτικών σχέσεων με χρήση μαθηματικών εννοιών και μεθόδων και έκφρασής τους μέσα από γεωμετρικές και αλγεβρικές αναπαραστάσεις.
  • Να κατανοήσουν την σχέση μεταξύ των μαθηματικών της πληροφορικής και νέων τεχνολογιών (με έμφαση στα ΓΣΠ) μέσα από την δυνατότητα επίλυσης απλών προβλημάτων ψηφιοποίησης με εφαρμογή της βασικών μαθηματικών θεωριών (θεωρία συνόλων, διαφορικός λογισμός κλπ).