Ναυλώσεις

Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Οι συμβάσεις των ναυλώσεων βρίσκονται στη καρδιά της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Η διδασκαλία του μαθήματος έχει σκοπό να παράσχει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και την απαιτούμενη εξοικείωση με τους διαφορετικούς τύπους ναυλοσυμφώνων. Όσοι εργαστούν σε ναυτιλιακά γραφεία θα κληθούν, κατά τη διαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων, να λάβουν επιχειρηματικές αποφάσεις, συνυπολογίζοντας τις έννομες συνέπειές τους και τις τυχόν ναυτιλιακές διαφορές που ενδεχομένως θα προκύψουν. Για τον λόγο αυτό η γνώση του δικαίου των ναυλώσεων είναι απαραίτητο εφόδιο των αποφοίτων του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μάθημα αναμένεται ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση :

  • να διαθέτουν την απαραίτητη γνώση που θα τους επιτρέψει να διατυπώσουν με ακρίβεια ρήτρες σε ναυλοσύμφωνα και συμβάσεις θαλάσσιας μεταφοράς,
  • να λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις, διαπραγματευόμενοι τους  όρους των ανωτέρω συμβάσεων, και
  • να επιλύουν νομικά προβλήματα προκύπτοντα από την παράβαση των όρων αυτών.