Ναυπηγία – Παράκτια Βιομηχανία

Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Το μάθημα των Ναυπηγείων – Παράκτιων Βιομηχανιών αναλύει την οργάνωση και διοίκηση των ναυπηγείων και των βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην παράκτια ζώνη ενός
κράτους.

Αναλύονται τα χαρακτηριστικά διοίκησης και ανταγωνιστικότητας των ναυπηγείων και επιπλέον γίνεται αναφορά στα επιμέρους τμήματα που τα απαρτίζουν. Επίσης στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται αναφορά σε δραστηριότητες συναφείς με την ναυτιλία και την εκμετάλλευση πλοίων, που προκύπτουν από την αυξημένη ναυτιλιακή δράση σε ένα κράτος.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος συνοψίζονται σε:

  • Κατανόηση θεμελιωδών αρχών λειτουργίας ναυπηγείων και παράκτιων βιομηχανιών
  • Δομή και ορολογία ναυπηγείων
  • Οικονομοτεχνικά Χαρακτηριστικά ναυπηγείων και επιχειρηματική δραστηριότητα που υποστηρίζει την ανάπτυξη του κλαδου
  • Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών
  • Εμβάθυνση στο κόστος και υπολογισμός βασικών εξόδων-εσόδων ανάπτησης και διαχείρισης ναυπηγείων
  • Συμβόλαιο ναυπήγησης
  • Σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα
  • Μελέτες περίπτωσης