Ναυτασφαλίσεις

Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές/τριες  με τις απαραίτητες γνώσεις και τα πρακτικά εφόδια που θα τους επιτρέψουν να λάβουν ενεργό ρόλο στη ναυτιλιακή και ασφαλιστική πρακτική.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μάθημα αναμένεται ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση :

  • να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις νομικές και οικονομικές πτυχές της θαλάσσιας ασφάλισης και το περιεχόμενο των ασφαλιστικών συμβολαίων,
  • να δύνανται να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην ασφαλιστική πρακτική.