Ναυτιλιακή Οικονομική

Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Οι διδασκόμενοι και διδασκόμενες αναμένεται στο τέλος της επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος να είναι σε θέση:

• Να κατανοούν τις οικονομικές έννοιες που ισχύουν για να εξηγήσουν τη λειτουργία του ναυτιλιακού κλάδου

• Να αναλύουν τις ιδιαιτερότητες της ζήτησης και της προσφοράς της ναυτιλίας

• Να επεξεργάζονται δεδομένα και αναφορές που σχετίζονται με τις ναυτιλιακές αγορές

• Να εμβαθύνουν στις διαφορές των κύριων αγορών της ναυτιλίας

• Να έχουν αντίληψη του θεσμικού περιβάλλοντος και του ρόλου των εμπλεκομένων μερών στη λήψη αποφάσεων στη ναυτιλία

• Να αναλύουν τα χαρακτηριστικά της οικονομικής οργάνωσης της ναυτιλίας, με βάση την οικονομική θεωρία αλλά και την έρευνα και την πρακτική

• Να εξηγούν τις βασικές συνιστώσες της βιομηχανικής οργάνωσης της ναυτιλίας