Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η θεώρηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής ενοποίησης, μέσα από την συζήτηση των θεωριών (α) της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (β) των θεωριών ασύμμετρης οικονομικής ενοποίησης – με έμφαση στην οικονομική και νομισματική ενοποίηση – και (γ) της εξέτασης συγκεκριμένων οριζόντιων και τομεακών Eυρωπαϊκών πολιτικών. Κύριος στόχος είναι η παροχή στους φοιτητές/τριες του απαραίτητου γνωστικού υπόβαθρου για την κατανόηση της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης και η πρόκληση προσαρμογής που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν, ορίζουν, αντιλαμβάνονται και κατανοούν:

  • Τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Τα χαρακτηριστικά της οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης στον Ευρωπαϊκή χώρο.
  • Αρχές νομισματικής ενοποίησης
  • Τις θεωρίες ασύμμετρης οικονομικής ενοποίησης
  • Τα κυρία χαρακτηριστικά των οικονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης