Οικονομική Διοίκηση Λιμένων & Τερματικών Εγκαταστάσεων

Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Η διδασκαλία του μαθήματος Οικονομική Διοίκηση Λιμένων έχει σκοπό:

 • Να παράσχει τις βάσεις για την κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της λιμενικής βιομηχανίας,
 • Να δώσει την δυνατότητα κατανόησης των οικονομικών παραμέτρων που καθορίζουν την οργάνωση ενός λιμένα,
 • Να αναλύσει τις αρχές οργάνωσης και διοίκησης των λιμενικού συστήματος, με έμφαση στα ποικιλόμορφα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού λιμενικού συστήματος.

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι-νες πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν, ορίζουν, αντιλαμβάνονται και κατανοούν:

 • Τις υπάρχουσες οργανωτικές δομές και λειτουργικές λογικές των λιμένων,
 • Τα χαρακτηριστικά της ζήτησης και προσφοράς λιμενικών υπηρεσιών,
 • Τις επιπτώσεις των αλλαγών στην λιμενική διακυβέρνηση, καθώς και της αυξανόμενης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην λιμενική παραγωγική διαδικασία
 • Την εφαρμογή καινοτομιών και νέων τεχνολογιών
 • Τις παραμέτρους των διαρθρωτικών μεταβολών των ευρωπαϊκών λιμένων
 • Την μεταβαλλόμενη λιμενική πραγματικότητα και την πρόκληση προσαρμογής που
  αντιμετωπίζουν οι λιμενικές βιομηχανίες.