Οικονομική Γεωγραφία & Πολιτική

Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών-τριων με τις παραμέτρους της οικονομικής γεωγραφίας (ανθρώπινοι και φυσικοί παράγοντες), οι οποίες επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη των κρατών.
Συνεχίζεται με το αντικείμενο της ναυτιλιακής πολιτικής – σύνδεση με τη ναυτιλιακή δραστηριότητα (στοιχεία εμπορικής ναυτιλίας).

Μετά την πλήρη κατανόηση των ανωτέρω, οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σύνδεση με τη γεωπολιτική και τη γεωοικονομία στο βαθμό της σύνδεσής τους με την οικονομική γεωγραφία.

Κατόπιν αυτού, θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του διεθνούς εμπορίου και των διαδικασιών, καθώς και τους φορείς που εμπλέκονται σε παγκόσμιο επίπεδο.