Περιβάλλον και Μεταφορές Ι

Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν τους μηχανισμούς μέσω των οποίων οι μεταφορές αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον (ατμοσφαιρική ρύπανση, θόρυβος, κατακερματισμός τοπίου).
  • Αξιολογούν την σχετική συνεισφορά των διαφόρων τρόπων μεταφοράς (οδικές και αεροπορικές μεταφορές, ναυτιλία) στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
  • Μετρούν τον θόρυβο από τις μεταφορές.
  • Γνωρίζουν την διαφορά μεταξύ κανονιστικών και αγοροκεντρικών εργαλείων πολιτικής για τις μεταφορές και το περιβάλλον όπως και τα βασικά σχετικά εργαλεία για τις μεταφορές και το περιβάλλον.
  • Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν κάποιο εργαλείο εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  • Χρησιμοποιούν την σχετική ορολογία (σε ελληνικά και αγγλικά) και τις κατάλληλες επιστημονικές πηγές ώστε να εμβαθύνουν σε ειδικότερα θέματα περιβάλλοντος και μεταφορών που θα αντιμετωπίσουν στην επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία.