Δομή

ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και περιλαμβάνει τρεις εμβαθύνσεις:

 • Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
  Στόχος της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων ανάλυσης πολύπλοκων καταστάσεων διαχείρισης / διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, βελτίωση των δυνατοτήτων επιχειρηματικής επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και θετικής αλληλεπίδρασης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα σε συνδυασμό με σύγχρονα εργαλεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης αλλά και στρατηγικής.
 • Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες
  Σκοπός της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση στην εφαρμογή ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων για την τεκμηριωμένη αντιμετώπιση προβλημάτων χρηματοδότησης μιας σύγχρονης ναυτιλιακής / μεταφορικής επιχείρησης, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας γύρω από την αναζήτηση λύσεων στις διεθνείς αγορές χρήματος και διεθνές δίκαιο.
 • Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
  Στόχος της εν λόγω κατεύθυνσης είναι η ανάπτυξη μιας ευρύτερης οπτικής του πλαισίου λειτουργίας της σύγχρονης ναυτιλιακής / μεταφορικής επιχείρησης, η οποία βασίζεται στην κατανόηση τόσο των τεχνολογικών, επιχειρησιακών και επιχειρηματικών θεμάτων όσο και στην ικανότητα των φοιτητών/τριών να τα αξιολογούν κριτικά προτείνοντας τις αναγκαίες μεταβολές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα που αφορούν στο θαλάσσιο δίκαιο, στο δίκαιο ναυλαγορών και χρηματαγορών, καθώς και σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης και εκτίμησης ρίσκου.

ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Στο Α΄ εξάμηνο (Α΄ κύκλος του προγράμματος, 30 ECTS) το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα υποχρεωτικά κορμού, κοινά για τις δύο κατευθύνσεις. Η κατεύθυνση «Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική» περιλαμβάνει τέσσερα (4) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα με τις υπόλοιπες κατευθύνσεις και ένα (1) διαφορετικό υποχρεωτικό μάθημα (Ναυτικό Δίκαιο). Στο Β΄ εξάμηνο (30 ECTS) διοργανώνονται δύο κύκλοι μαθημάτων (Β΄ και Γ΄) και οι φοιτητές πρέπει να διδαχθούν τέσσερα (4) μαθήματα ανά κύκλο. Επίσης, στο Β΄ εξάμηνο παρέχεται και ένα ειδικό σεμιναριακό μάθημα. Στο Β΄ εξάμηνο πραγματοποιείται η έναρξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας η οποία ολοκληρώνεται κατά τη θερινή περίοδο. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75(εβδομήντα πέντε).

Επισημαίνεται ότι οι τρεις εμβαθύνσεις και τα αντίστοιχα μαθήματά τους θα αναπτυχθούν εφόσον υπάρχει επαρκής ζήτηση από μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και διαθεσιμότητα διδακτικού προσωπικού. Επίσης υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ή και μεταφοράς των μαθημάτων των κύκλων σπουδών μετά από απόφαση της Συνέλευσης.

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης, οι απόφοιτοι του ΤΝΕΥ, μπορούν,υπό ειδικές προϋποθέσεις, να απαλλαγούν από την υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων τα οποία έχουν διδαχθεί σε προχωρημένο προπτυχιακό επίπεδο και στα οποία έχουν καλύψει μεγάλο τμήμα της ύλης του μεταπτυχιακού μαθήματος ανάλογα με τις επιδόσεις τους στα αντίστοιχα προπτυχιακά μαθήματα. Για τη διεύρυνση και περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεών τους στα μαθήματα αυτά, οι φοιτητές θα αναλάβουν εκπόνηση εργασίας σε προχωρημένο επίπεδο, ή/και καθήκοντα βοηθού διδασκαλίας ή βοηθού έρευνας.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι φοιτητές εξετάζονται στα μαθήματα που έχουν διδαχθεί τόσο κατά τη διάρκεια όσο και στο τέλος κάθε κύκλου. Ο ακριβής τρόπος εξέτασης σε κάθε μάθημα εξειδικεύεται από το διδάσκοντα κατά την πρώτη διδακτική εβδομάδα και μπορεί να περιλαμβάνει τόσο ενδιάμεσες όσο και τελική εξέταση, η οποία διεξάγεται εντός της τελευταίας διδακτικής εβδομάδας του μαθήματος. Ο φοιτητής, εφόσον συνεργούν ειδικοί λόγοι και μετά από σύμφωνη γνώμη του συμβούλου σπουδών, δύναται να διαγράψει ένα από τα μαθήματα που παρακολουθεί μέχρι και την 3η διδακτική εβδομάδα, τροποποιώντας αντίστοιχα και το πρόγραμμά του με σχετική απόφαση της Συνέλευσης Ο φοιτητής ο οποίος αποτυγχάνει σε ένα μάθημα ενός κύκλου μπορεί να εγγράφεται στον επόμενο κύκλο, αλλά υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου το μάθημα αυτό, εάν είναι υποχρεωτικό την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, είτε να δώσει επαναληπτικές εξετάσεις ή εργασία, σύμφωνα με απόφαση του διδάσκοντα. Αν το μάθημα στο οποίο απέτυχε ο φοιτητής είναι μάθημα επιλογής, μπορεί μετά από πρόταση του επιβλέποντα να τροποποιηθεί η απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής και να επανακαθοριστεί το πρόγραμμα μαθημάτων του φοιτητή. Οι περιπτώσεις των φοιτητών που αποτυγχάνουν σε ένα υποχρεωτικό μάθημα δύο διαδοχικές φορές ή συγχρόνως σε δύο μαθήματα οποιουδήποτε κύκλου εξετάζονται κατά περίπτωση από την Συντονιστική Επιτροπή, η οποία και εισηγείται στη Συνέλευση τις τυχόν προϋποθέσεις συνέχισης των σπουδών και επανάληψη των μαθημάτων την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά ή την οριστική διακοπή τους. Στην περίπτωση που ένας φοιτητής αποτύχει για δεύτερη φορά σε δύο μαθήματα, διαγράφεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

 1. Διοίκηση και οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Υ)
 2. Ναυτιλιακή οικονομική (Υ)
 3. Χρηματοοικονομική και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Υ)
 4. Εφοδιαστική αλυσίδα και Συνδυασμένες Μεταφορές (Υ)
 5. Σεμινάριο Ερευνητικής Μεθοδολογίας (Υ)
 1. Ναυλώσεις και ναυλαγορές Ι (Υ)
 2. Ναυτιλιακή τεχνολογία (Υ)
 3. Ναυτιλιακή χρηματοοικονομική (Υ)
 4. Επιλογή ενός (1) μαθήματος από τα ακόλουθα:
 5. Οικονομική και Διοίκηση Λιμένων – Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική
 6. Διοίκηση έργων
 7. Ενεργειακά Συστήματα στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές – «Πράσινη ενέργεια»
 1. Ψηφιακή τεχνολογία στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Υ)
 2. Στρατηγική (Υ)
 3. Ειδικό Σεμιναριακό Μάθημα (Υ)

Επιλογή δύο (2) μαθημάτων από τα ακόλουθα:

 1. Ναυλώσεις και Ναυλαγορές ΙΙ
 2. Ναυτιλία και Περιβάλλον
 3. Επιχειρησιακή λειτουργία Λιμένων και Τερματικών Σταθμών
 
 1. Διπλωματική Εργασία

Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες

 1. Διοίκηση και οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Υ)
 2. Ναυτιλιακή οικονομική (Υ)
 3. Χρηματοοικονομική και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Υ)
 4. Εφοδιαστική αλυσίδα και Συνδυασμένες Μεταφορές (Υ)
 5. Σεμινάριο Ερευνητικής Μεθοδολογίας (Υ)
 1. Σχεδιασμός και διαχείριση μεταφορικών συστημάτων (Υ)
 2. Ενεργειακά Συστήματα στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές –«Πράσινη ενέργεια» (Υ)
 3. Οικονομική και Διοίκηση Λιμένων – Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική (Υ)
 4. Επιλογή ενός (1) μαθήματος από τα ακόλουθα:
 5. Ναυτιλιακή τεχνολογία
 6. Διοίκηση έργων
 1. Προχωρημένη Ανάλυση Μεταφορικών Συστημάτων (Υ)
 2. Στρατηγική (Υ)
 3. Ειδικό Σεμιναριακό Μάθημα (Y)

Επιλογή δύο (2) μαθημάτων από τα ακόλουθα:

 1. Ναυτιλία και Περιβάλλον
 2. Επιχειρησιακή λειτουργία Λιμένων και Τερματικών Σταθμών
 3. Ψηφιακή τεχνολογία στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

 

 1. Διπλωματική Εργασία

Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

 1. Διοίκηση και οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων (Υ)
 2. Ναυτιλιακή οικονομική (Υ)
 3. Χρηματοοικονομική και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Υ)
 4. Ναυτικό Δίκαιο (Υ)
 5. Σεμινάριο Ερευνητικής Μεθοδολογίας (Υ)
 1. Ναυλώσεις και ναυλαγορές Ι (Υ)
 2. Ναυτεργατικό Δίκαιο (Υ)
 3. Ναυτιλιακή χρηματοοικονομική (Υ)
 4. Επιλογή ενός (1) μαθήματος από τα ακόλουθα:
 5. Ειδικά θέματα Οικονομικού Δικαίου
 6. Διεθνές δίκαιο της θάλασσας
 1. Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης (Υ)
 2. Στρατηγική (Υ)
 3. Ειδικό Σεμιναριακό Μάθημα (Y)

Επιλογή δύο (2) μαθημάτων από τα ακόλουθα:

 1. Ναυτιλία και Περιβάλλον
 2. Ναυλώσεις και Ναυλαγορές ΙΙ
 3. Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς- Χρηματαγορές

 

 1. Διπλωματική Εργασία