Πολιτική και Ανάπτυξη Λιμένων

Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Με δεδομένη την εξοικείωση των φοιτητών/τριών  με τη λιμενική βιομηχανία, ιδιαίτερα μέσω του μαθήματος της Οικονομικής Διοίκησης Λιμένων, το μάθημα Πολιτική και Ανάπτυξη Λιμένων επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των λιμένων και της λιμενικής πολιτικής.

Η διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική & Ανάπτυξη Λιμένων έχει σκοπό:

 • Να καλύψει θέματα αναδιοργάνωσης και σχεδιασμού της προσαρμογής των λιμένων στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον,
 • Να διερευνήσει τα θεωρητικά μοντέλα και πρακτικές εφαρμογές λιμενικού σχεδιασμού, (κανονιστικούς παράγοντες, χρηματοοικονομικές παραμέτρους και νομικές πτυχές που απαιτείται να ληφθούν υπόψη κατά την διαδικασία του σχεδιασμού),
 • Να εξετάσει τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελληνική Λιμενική Πολιτική, όσον αφορά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του εθνικού λιμενικού συστήματος,
 • Να παρουσιάσει (εισαγωγικά) τις σημαντικότερες άμεσες και έμμεσες επιδράσεις πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναδιάρθρωση της λιμενική παραγωγής (πολιτικές για τον ενδο-λιμενικό και τον δια-λιμενικό, ανταγωνισμό, σχέσεις λιμένων, περιβαλλοντική προστασία και ασφάλεια λιμένων).

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν, ορίζουν, αντιλαμβάνονται και κατανοούν:

 • Τα κρίσιμα θέματα λιμενικής (αναδι)οργάνωσης,
 • Τα εναλλακτικά μοντέλα οργάνωσης λιμενικού συστήματος
 • Τις ανάγκες και προκλήσεις προσαρμογής που αντιμετωπίζει το λιμενικό σύστημα
 • Τις κατάλληλες μεθόδους για την συμμετοχή του δημόσιου και/ή ιδιωτικού τομέα στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών
 • Το θεσμικό πλαίσιο για την καλύτερη διακυβέρνηση του λιμενικού συστήματος
 • Τη διαδικασία παροχής λιμενικών υπηρεσιών– όταν επικρατούν συνθήκες αυξημένης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα
 • Τις επιπτώσεις των εθνικών και υπερεθνικών (ευρωπαϊκών) πολιτικών στην ανάπτυξη των λιμένων