Ποσοτικές Μέθοδοι για Μεταφορές – Εμπόριο

Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος

Να παράσχει το γνωστικό υπόβαθρο για την κατανόηση:

  • των παραγόντων που διαμορφώνουν το κόστος μεταφοράς και τις οικονομίες κλίμακας σε αυτό και επίσης του ρόλου του κόστους μεταφοράς στην χωροθέτηση επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στον εμπορικό ανταγωνισμό και στον περιφερειακό σχεδιασμό με έμφαση στην στρατηγική ανάλυση μεταφορικών δικτύων.
  • των βασικών αρχών και τεχνικών που διέπουν τις διαδικασίες χωροθέτησης και ανάπτυξης σχετικών προτύπων και μεθοδολογιών.
  • των βασικών παραγόντων που διαμορφώνουν την χωρική διάσταση στον εμπορικό ανταγωνισμό και τις γενικές αρχές και τεχνικές ανάπτυξης σχετικών προτύπων και μεθοδολογιών.
  • να παρουσιάσει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ψηφιακά υπολογιστικά και σχεδιαστικά συστήματα (όπως για παράδειγμα η Visual Basic και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) στην ανάπτυξη αποτελεσματικών προτύπων και μεθοδολογιών όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων στις μεταφορές, την χωροθέτηση και το εμπόριο.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι διδασκόμενοι πρέπει:

  • να είναι σε θέση να κατανοούν τους σκοπούς του μαθήματος.
  • να γνωρίζουν τούς βασικούς τύπους αποστάσεων και τις εφαρμογές τους στα συστήματα μεταφορών
  • να είναι σε θέση να εντοπίζουν, με μαθηματικές μεθόδους, την ύπαρξη η μη οικονομιών κλίμακας στο μεταφορικό κόστος
  • να είναι σε θέση να πραγματοποιούν στρατηγικές αναλύσεις των χωρικών χαρακτηριστικών ενός δικτύου μεταφορών οι οποίες περιλαμβάνουν: αλγοριθμική επίλυση του προβλήματος της συντομότερης διαδρομής, υπολογισμό της ελκυστικότητας, του κόστους υποκατάστασης και της γεω-οικονομικής κυκλοφοριακής κίνησης των αξόνων και κόμβων ενός δικτύου μεταφορών
  • να είναι σε θέση να κατανοούν την σημασία των μεταφορών στην περιφερειακή ανάπτυξη
  • να είναι σε θέση να αναπτύσσουν απλά χωρικά πρότυπα και μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων εμπορικού ανταγωνισμού στα οποία οι μεταβλητές απόφασης είναι: η θέση εγκατάστασης, η τιμή πώλησης και η ποιότητα