Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023» με κωδικό ΟΠΣ 5183811, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμα αρχεία που σχετίζονται με την Πρακτική Άσκηση

Επιστημονικά Υπεύθυνη: κα Μαρία Λεκάκου, Καθηγήτρια, τηλ.: 22710 35247, e-mail: mlek@aegean.gr 

Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης: κα Ευωδιά Θεοδοσία, τηλ.: 22710 35028, e-mail: gpa3@aegean.gr