Συνδυασμένες Μεταφορές

Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 

·         Κατανοούν την βασική θεωρία, ορισμούς και κατευθυντήρια κείμενα των συνδυασμένων μεταφορών

·         Αντιλαμβάνονται τον κοινωνικό ρόλο των συνδυασμένων μεταφορών

·         Συζητούν και περιεργάζονται πρακτικές συνδυασμένων μεταφορών και του ρόλου τους στην εφοδιαστική αλυσίδα

·         Αναλύουν και συζητούν την οικονομική διάσταση των συνδυασμένων μεταφορών

·         Αναφέρονται κριτικά στις συνδυασμένες μεταφορές και συνθέτουν λύσεις για μελλοντικά σενάρια και κατευθύνσεις στον τομέα