ΤΕΛΕΤΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑ.Μ.Ε.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες:
Τηλ.: 
2271035222
Email:  name_gram@chios.aegean.gr

Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο»-ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε., θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξ’ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, του συστήματος ZOOM (ή άλλου πληροφοριακού συστήματος), την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021.

Για τη συμμετοχή των αποφοίτων στην καθομολόγηση, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Να διαθέτουν κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση.
• Να είναι συνδεδεμένοι/ες στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο) από χώρο δική τους επιλογής.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/ήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν/αποστείλουν κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 έως και την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 (συμπεριλαμβανομένης) τα ακόλουθα δικαιολογητικά στο email της Γραμματείας του ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε.:

name_gram@chios.aegean.gr

1. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της διεύθυνσης https://www.gov.gr/ipiresies/politeskaikathemerinoteta/upeuthunedelosekaiexousiodotese/ekdoseupeuthunesdeloses στην οποία θα αναφέρεται το κείμενο που ακολουθεί ή την προσυμπληρωμένη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση (Συν. 1) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από ΚΕΠ:

Δηλώνω ότι:
– επιθυμώ να συμμετέχω στην τελετή καθομολόγησης πτυχιούχων που θα διεξαχθεί στις 25/6/2021 με εξ’ αποστάσεως μέσα, χωρίς τη φυσική μου παρουσία
– έλαβα γνώση της πολιτικής του ιδρύματος για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την πραγματοποίηση της τελετής καθομολόγησης με τη χρήση εξ’ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, που είναι ταυτόσημη με εκείνη που ισχύει για την από απόσταση εξέταση των φοιτητών/τριών και περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση της Συγκλήτου, αριθμ. συνεδρ. 22/22.05.2020, θέμα 2.1 «Εξειδίκευση της απόφασης της υπ΄ αριθμ. 20/07.05.2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 2.3 «Συζήτηση επί εναλλακτικών τρόπων διεξαγωγής εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2019-20» με βάση την Υ.Α. 59181/Ζ1/19.05.2020 (ΦΕΚ 1935 τ. Β΄/20.05.2020)» και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τη διέπουν
Η παρούσα δήλωση σε συνδυασμό με την παρουσία μου με τα εξ’ αποστάσεως μέσα στην τελετή καθομολόγησης ενέχει θέση της υπογραφής μου στο βιβλίο ορκωμοσίας που τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος
– δεν θα προβώ σε καταγραφή της τελετής καθομολόγησης με οποιοδήποτε μέσο
– επιθυμώ να λάβω το πτυχίο μου και σε περγαμηνή: ΝΑΙ 
 ΟΧΙ 
– έχω ολοκληρώσει την φοίτησή μου και δεν θα προβώ σε περαιτέρω δήλωση μαθημάτων.
– επιθυμώ να μην συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου τα ακόλουθα (μη υποχρεωτικά) μαθήματα που πλεονάζουν του αναγκαίου πλήθους μαθημάτων και των απαιτούμενων Δ.Μ. και 
ECTS για την λήψη πτυχίου:
i. …………………………………………………………………………………
ii. …………………………………………………………………………………

Καταθέτω συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή:
• φωτοαντίγραφο της αστυνομικής μου ταυτότητας
• απόδειξη καταβολής αντιτίμου για παραλαβή περγαμηνής (εφόσον επιθυμείτε τη χορήγηση του πτυχίου και σε περγαμηνή)
• έγγραφο με προσωπικά στοιχεία όπως, Ταχυδρομική Διεύθυνση (στην επιθυμείτε να σας αποσταλεί το πτυχίο) , 
email εκτός Πανεπιστημίου, σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή τυχόν περαιτέρω στοιχεία.
• Θέτω υπόψη της Γραμματείας ότι έχω:
• συμμετάσχει σε Πρόγραμμα 
Erasmus (studies ή placement): ΝΑΙ  ΟΧΙ 

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

3. Φοιτητές/ήτριες που επιθυμούν τη χορήγηση του πτυχίου τους και σε περγαμηνή, θα πρέπει να καταθέτουν (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) το αντίτιμο των 10€ στο λογαριασμό της ALPHA BANK με τα ακόλουθα στοιχεία:

ALPHA BANK
Αρ. Λογαρισμού: 60 100 2001 000 158
IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158
BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX
Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του/της φοιτητή/ήτριας.
Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης, οι φοιτητές/ήτριες αποστέλλουν (με email) την απόδειξη κατάθεσης στη Γραμματεία του ΠΠΣ  του Τμήματός τους ώστε να εκδοθεί η περγαμηνή.

4. Έντυπο καταγραφής στοιχείων αποφοίτων (Συν. 2)

Προσοχή:
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην τελετή καθομολόγησης αποτελεί η τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων των ενδιαφερόμενων φοιτητών/ριών, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καθομολόγησης:
(α) με τη Βιβλιοθήκη (δανεισμός βιβλίων, κατάθεση πτυχιακής εργασίας σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες σχετικές οδηγίες – Συν. 3) και
(β) με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (κλειδί φοιτητικής εστίας κτλ.).

Η Γραμματεία θα ενημερωθεί σχετικά από την Βιβλιοθήκη και από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από τους/ις φοιτητές /ήτριες να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/ήτριες να αποστείλουν στη Γραμματεία, έως 18/6/2021:
– Τη φοιτητική τους ταυτότητα (ταχυδρομικά), ή
– Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας της φοιτητικής τους ταυτότητας, μέσω της διεύθυνσης https://www.gov.gr/ipiresies/politeskaikathemerinoteta/upeuthunedelosekaiexousiodotese/ekdoseupeuthunesdeloses , ή
– Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας της φοιτητικής τους ταυτότητας, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από ΚΕΠ (με email).

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ:
Τα αντίγραφα πτυχίων καθώς και τα έγγραφα που επιδίδονται κατά την τελετή καθομολόγησης θα είναι διαθέσιμα προς παραλαβή από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. από τις 7/7/2021.

Κατόπιν αιτήματος του/της αποφοίτου είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή τους, καθώς και η ταχυδρομική αποστολή με χρέωση παραλήπτη (Συν. 4).

Επισυνάπτεται η Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή σας στην καθομολόγηση της 25/6/2021 (Συν. 5), η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με μικρά γράμματα (κεφαλαία γράμματα μόνο τα αρχικά και τονισμός των επωνύμων).

Έγγραφα για την ΤΕΛΕΤΗ_ΕΞ_ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ_ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ_-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ_25_ΙΟΥΝΙΟΥ_2021

Από τη Γραμματεία