Τηλεματική για Ναυτιλία & Μεταφορές

Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Το μάθημα δίνει έμφαση στην υποδομή των «νέων τεχνολογιών» η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και οφείλεται στην παράλληλη ανάπτυξη της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Η ανάπτυξη του διαδικτύου και της ευρυζωνικότητας συντελούν στη δημιουργία νέων υπηρεσιών πρόσβασης που υποστηρίζουν τη ναυτιλία, τις μεταφορές και το εμπόριο. Αξιοποιώντας το υπόβαθρο που αναπτύσσεται από τη διδασκαλία του μαθήματος Τηλεματική για Ναυτιλία & Μεταφορές και προκειμένου να εξειδικεύσουμε το γνωστικό αντικείμενο στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων στη ναυτιλία και τις μεταφορές στο μάθημα αυτό, μαζί με βασικές αρχές λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων, αναπτύσσεται η εφαρμογή τους στα πλοία και η υποστήριξη που παρέχουν σε ολόκληρη τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Αναπτύσσονται επίσης, οι εφαρμογές των ηλεκτρονικών συστημάτων στις παράκτιες περιοχές, οι επικοινωνιακοί μηχανισμοί που υποστηρίζουν τις νέες πρακτικές διαχείρισης των πλοίων. Παρέχεται επίσης εξοικείωση της τεχνολογίας και των εφαρμογών της στα πλοία μέσα από την τεχνική υποστήριξη των μελών Ε.Τ.Ε.Π. Με την εμβάθυνση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών συστημάτων, δίνεται παράλληλα έμφαση στην συμβολή τους στη βελτιστοποίηση της ασφαλούς διαχείρισης που αποτελεί παράγοντα της σύγχρονης διοίκησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Σκοπός:

  • Να κατανοήσει τα συστήματα τηλεματικής καθώς και τον τρόπο που υποστηρίζονται τα μεταφορικά μέσα
  • Να γνωρίσουν οι φοιτητές-τριες  τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην ασφαλή διαχείριση πλοίων και λιμένων
  • Να εξηγήσει την αναγκαιότητα και το θεσμικό πλαίσιο που οδηγεί στην εφαρμογή τέτοιων συστημάτων στη ναυτιλία και τις μεταφορές
  • Να κατανοήσει τη δομή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών που εφαρμόζονται στο ναυτιλιακό τομέα