Σύνδεση με την Αγορά

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών υποστήριζει άμεσα και έμπρακτα τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και οργανισμούς στον κλάδο των μεταφορών, με συμβουλευτικές υπηρεσίες, από κοινού έρευνα και διάχυση τεχνογνωσίας καθώς και πολλαπλές δραστηριότητες για την ενθάρρυνση και υλοποίηση έργων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, που αντιστοιχούν στις ανάγκες και τη στρατηγική των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι επιχειρήσεις […]

ECOPORTIL

Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation