Σύνδεση με την Αγορά

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών υποστήριζει άμεσα και έμπρακτα τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και οργανισμούς στον κλάδο των μεταφορών, με συμβουλευτικές υπηρεσίες, από κοινού έρευνα και διάχυση τεχνογνωσίας καθώς και πολλαπλές δραστηριότητες για την ενθάρρυνση και υλοποίηση έργων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, που αντιστοιχούν στις ανάγκες και τη στρατηγική των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και οργανισμών.

  • Οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί μας συμμετέχουν ενεργά στις δημόσιες διαλέξεις και συζητήσεις μας, συνδιαμορφώνοντας τις ευκαιρίες και τα οφέλη από την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών.
  • Επιδιώκουμε και υλοποιούμε συστηματικά και με επιτυχία συνεργατικά ερευνητικά προγράμματα στο αντικείμενο των μεταφορών και της ναυτιλίας, εξετάζοντας τα σημαντικά, αναδυόμενα επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα και δημιουργούμε λύσεις γι’ αυτά.
  • Έχοντας στενή συνεργασία και συνέργιες, οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν το ανθρώπινο κεφάλαιό τους μέσω της πρακτικής άσκησης και της πρόσληψης σπουδαστών μας, σε εντυπωσιακά υψηλά ποσοστά.