Αιτήσεις Υποψηφίων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
“ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΝΑ.Μ.Ε.”

Χίος, 21.07.2016

Α.Π. 1132

ΣΥΠΜΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε», για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Η επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος, το οποίο θα λειτουργήσει στη Χίο για δέκατη ένατη (19η) συνεχή χρονιά, οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

2. Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ες, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

(α) πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων, ιδρυμάτων της αλλοδαπής:

 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών
 • Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Πολυτεχνικών Σχολών
 • Θετικών Επιστημών
 • Επιστημών Πληροφορικής
 • Νομικής
 • Πολιτικών Επιστημών

(β)  αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και των λοιπών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ).

(γ) πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., αντίστοιχων με τα παραπάνω τμήματα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

(δ) αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος,  εφόσον είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ

(ε) αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου. 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/ες, που προέρχονται από σπουδές που εμπίπτουν στις κατηγορίες (γ) (δ) υπό προϋποθέσεις και (ε), εάν επιλεγούν, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ένα σύντομο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα σπουδών πριν από την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε.

3. Tο πρόγραμμα είναι εντατικό διάρκειας ενός (1) έτους. Περιλαμβάνει δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο.

Το 1ο εξάμηνο περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα υποχρεωτικά κορμού. Το 2ο εξάμηνο περιλαμβάνει δύο κύκλους μαθημάτων με τέσσερα (4) μαθήματα ανά κύκλο. Στο πρόγραμμα δίδεται η δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης / εμβάθυνσης στους ακόλουθους τέσσερις (4) τομείς

(α)   Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

(β)   Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο

(γ)   Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες

(δ)   Διεθνής Οικονομική και Χρηματοοικονομική    

Ο ανώτατος συνολικός αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι εξήντα (60) φοιτητές/ριες.

4. Στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες χορηγείται, κατόπιν επιλογής με βάση τις επιδόσεις ή/και κοινωνικά κριτήρια, αριθμός βραβείων και υποτροφιών που προέρχονται, κατά περίπτωση, από διάφορες πηγές.

5. Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/ριων πραγματοποιείται βάσει των ακολούθων κριτηρίων:

 1. Βαθμός Πτυχίου.
 2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με την ειδίκευση.
 3. Αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπρόσθετη προσμέτρηση άλλης ξένης γλώσσας).
 4. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα.
 5. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
 6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων, που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν. Επισημαίνεται ότι, εκτός από τους ακαδημαϊκούς τίτλους και την ερευνητική δραστηριότητα, θα προσμετρηθεί ιδιαίτερα η επαγγελματική εμπειρία.

6. Η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται σε 2 στάδια:

      α) επί του φακέλου υποψηφιότητας ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν έως και την Δευτερα 5 Σεπτεμβρίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή να αποστείλουν ταχυδρομικά (όχι συστημένη επιστολή) στη διεύθυνση:  Κοραή 2α, 82132 Χίος, υπόψη κ. Μ. Λυκουρίνα, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (από την ιστοσελίδα: http://www.stt.aegean.gr στα πεδία: «Ανακοινώσεις ΤΝΕΥ» & «Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακό ΝΑ.Μ.Ε.»)
 2. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (και των σχετικών αναγνωρίσεων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για τους/ις υποψηφίους/ες που προέρχονται από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 6. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του/της υποψηφίου/ας καθώς και για την ύπαρξη ή το ενδιαφέρον για τη λήψη υποτροφίας.
 7. Τεκμηρίωση καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 8. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον θα προέρχεται από καθηγητή/ρια ο/η οποίος/α έχει διδάξει τον/ην υποψήφιο/α.
 9. Υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους oποίους οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.
 10. Κάθε άλλο στοιχείο, που κατά τη γνώμη των υποψηφίων συμβάλλει, ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη για την υποψηφιότητα.

      β) με προσωπική συνέντευξη (δια ζώσης ή από απόσταση με χρήση ψηφιακών μέσων/skype).

7. Πληροφορίες και έντυπο αίτησης παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε, τηλ: 2271035222, fax: 2271035299, e-mail: NAME_Gram@aegean.gr, ιστοσελίδα: http://www.stt.aegean.gr  (στα πεδία: «Ανακοινώσεις ΤΝΕΥ» & «Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακό ΝΑ.Μ.Ε.»)

Καθηγήτρια Ελένη Α. Θανοπούλου

Πρόεδρος ΤΝΕΥ