Διοίκηση Επισκευών – Συντήρησης

Εξάμηνο

Η' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Το μάθημα της Διοίκησης Επισκευών-Συντήρηση αναλύει τεχνο-οικονομικά στοιχεία σχετικά με την οργάνωση και διεξαγωγή επισκευών σε πλοία. Η διαδικασία του προγραμματισμού εργασιών συντήρησης και επισκευών, αναλύεται σε σχέση με τεχνοοικονομικούς παράγοντες που σχετίζονται με τον τύπο των πλοίων, την τοποθεσία του ναυπηγείου, το χρόνο προετοιμασίας του προσωπικού της ναυτιλιακής εταιρείας και άλλους. Γίνεται ανάλυση και παρουσίαση της διαδικασίας κοστολόγησης των εργασιών όπως επίσης και των πολιτικών που εμπλέκονται.
Αναλύονται και γίνεται εμβάθυνση σε θέματα που αφορούν την αξιοπιστία των τεχνολογικών συστημάτων των πλοίων, η συντηρησημότητα, οι πολιτικές- στόχοι και οι στρατηγικές συντήρησης κι τα μοντέλα που την υποστηρίζουν.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος συνοψίζονται σε:

  • Κατανόηση θεμελιωδών αρχών επισκευών και συντήρησης των πλοίων
  • Δομή και ορολογία σχετικά μα μηχανήματα και συστήματα
  • Οικονομοτεχνικά Χαρακτηριστικά διαχείρισης επισκευών και συντήρησης πλοίων
  • Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στο πλοίο και από τη ναυτιλιακή εταιρεία
  • Διάγνωση αιτίων δυσλειτουργίας και εκτίμηση βελτιστοποίησης της λειτουργικότητας των πλοίων
  • Εμβάθυνση στο κόστος και υπολογισμός βασικών εξόδων κατά τη συνάρτηση ή την επισκευή μα βάση τον τύπο του πλοίου
  • Σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα
  • Μελέτες περίπτωσης