Διοίκηση Έργων

Κύκλος

Β' Κύκλος

Κατεύθυνση Σπουδών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Ένα έργο ορίζεται ως «Ένα εγχείρημα, κατά το οποίο ανθρώπινοι, υλικοί και οικονομικοί πόροι οργανώνονται κατά τρόπο καινοτόμο, με στόχο την υλοποίηση ενός μοναδικού σκοπού, δεδομένων προδιαγραφών, με περιορισμούς χρόνου και κόστους, κατά τρόπο ώστε να επιτευχθεί ωφέλιμη αλλαγή προδιαγεγραμμένων ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων».

Ανεξάρτητα από τη φύση του έργου, η οργανωμένη προσέγγιση της υλοποίησής του, δηλαδή η διοίκηση του έργου, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος. Η Διοίκηση Έργου αντλεί γνώσεις και τεχνικές από πολλά επιστημονικά πεδία και είναι ταυτόχρονα ένας από τους περισσότερο σημαντικούς και λιγότερο επεξεργασμένους τομείς της Διοίκησης.

Οι βασικές τεχνικές/ θεωρήσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα στη Διοίκηση Έργου αναπτύχθηκαν στις δεκαετίες του ’50 και ’60. Τα κύρια στοιχεία αυτών αναπτύσσονται στις διαλέξεις του μαθήματος.

Σήμερα, η Διοίκηση Έργου, υπό το πρίσμα του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, της παγκοσμιοποίησης, των ευμετάβλητων οικονομικών συνθηκών, των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, τον περιορισμό των διαθέσιμων πόρων, την ανάγκη ανταπόκρισης εντός στενών χρονικών ορίων κλπ., επιβάλλεται να υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη πολλούς περισσότερους παράγοντες. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση Έργου πέρα από το να αντλεί στοιχεία από πολλούς επιστημονικούς τομείς με σκοπό την «ορθολογική διαδικασία ενσωμάτωσης όλων όσων πρέπει να γίνουν ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι του έργου», απαιτεί και εμπειρία συνολικής θεώρησης. Τα στοιχεία αυτά ενσωματώνεται στις διαλέξεις του μαθήματος με τη μελέτη περιπτώσεων (case studies), καθώς και μεσω των ομαδικών εργασιών και βιωματικών ασκήσεων.