Στρατηγική

Στόχος κάθε υπάρχουσας επιτυχημένης επιχείρησης είναι να εξακολουθήσει να υπάρχει και να είναι επιτυχημένη και στο μέλλον. Στόχος κάθε υπάρχουσας επιχείρησης, που πιθανόν δεν χαρακτηρίζεται επιτυχημένη και αντιμετωπίζει προβλήματα, είναι να τα υπερβεί και να μετατραπεί σε μια επιτυχημένη επιχείρηση. Στόχος κάθε νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι να είναι επιτυχημένη. Πώς όμως διατηρούνται ή δημιουργούνται οι […]

Προχωρημένη Ανάλυση Μεταφορικών Συστημάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην ανάλυση των μεταφορικών συστημάτων. Το μάθημα αυτό αναλύει τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός μεταφορικού συστήματος. Παρουσιάζει την έννοια της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης μεταφορικού έργου. Μελετά τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, και παρουσιάζει μεθοδολογίες για την πρόβλεψη των μεταφορών αυτών. Παρουσιάζει αναλυτικά τα μοντέλα σχεδιασμού […]

Ναυτιλία και Περιβάλλον

• Διαχείριση θαλασσίου έρματος και η σύμβαση BWM • Ατμοσφαιρική ρύπανση (Παράρτημα VI της MARPOL, όρια για το θείο, SECAs, όρια για τα NOx, NECAs, σχετικές τεχνολογίες και λειτουργικά μέτρα) • Εκπομπές CO2 και φαινόμενο θερμοκηπίου ((Παράρτημα VI της MARPOL, EEDI, SEEMP, σχετικές τεχνολογίες και λειτουργικά μέτρα ) • Διάλυση πλοίων • Η έννοια της […]

—Διοίκηση Ναυπηγείων και Επισκευών

Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσει τις βασικές αρχές δομής, λειτουργίας και διαχείρισης των ναυπηγείων σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Επίσης την ανάπτυξη, διαχείριση και διοίκηση των επισκευών των πλοίων. Στο πλαίσιο αυτό το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών ώστε: Να κατανοήσουν τις βασικές τεχνο-οικονομικές διαφορές των ναυπηγικών εγκαταστάσεων Nα είναι σε […]

Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς – Χρηματαγορές

Στο τέλος των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/νες πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν το θεσμικό πλαίσιο της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, η διδασκαλία του μαθήματος δίκαιο κεφαλαιαγοράς έχει ως σκοπό:   ·          Να καταστήσει σαφείς τις υφιστάμενες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίου μιας επιχείρησης ·          Να καταστήσει σαφή τη διάκριση […]

Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης

Το μάθημα των Ναυτασφαλίσεων εξετάζει ζητήματα της θαλάσσιας ασφάλισης και, ειδικότερα, της ασφάλισης πλοίου, φορτίου και ναύλου. Προηγείται μία γενική εισαγωγή στο δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης, στο πλαίσιο της οποίας επεξηγούνται, με παραδείγματα από τη θαλάσσια ασφάλιση, βασικές έννοιες του ασφαλιστικού δικαίου (όπως ασφαλιστής, λήπτης της ασφάλισης, ασφαλισμένος, ασφαλιστικός πράκτορας και μεσίτης, ασφαλιστική σύμβαση, κίνδυνος, […]