Κεφάλαια σε Βιβλία

Τα μέλη του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών συμβάλλουν τακτικά στη συγγραφή κεφαλαίων σε συλλογικές εκδόσεις βιβλίων. Μερικά παραδείγματα στη συνέχεια:

 1. Syriopoulos, T. (2013). Hedge Funds and Risk Management, Ιn: H.K. Baker & and G. Filbeck (Eds.), Alternative Investments – Instruments, Performance, Benchmarks and Strategies. The Kolb Series in Finance. Hoboken, NJ: J. Wiley.
 2. Papachristos, D., Nikitakos, N., & Lambrou, M. (2013). Marine E-Learning Evaluation: A Neuroscience Approach. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation: STCW, Maritime Education and Training (MET), Human Resources and Crew Manning, Maritime Policy, Logistics and Economic Matters, 37.
 3. Pallis A.A. (2013). Cruise Ports and Cruise: An opportunity to benefit the Greek Economy. European Maritime Week 2013, Athens, University of Piraeus, May.
 4. Pallis A.A. (2012). Ports are Logistics interfaces: (de)Regulatory Challenges. 1st European Maritime Transport Regulation Forum, Florence, European University, November.
 5. Pallis A.A. (2012). Re- juvenating Greece’s competitiveness & growth through investment: the privatization scheme. The Economist 16th Roundtable with the Government of Greece: Transforming uncertainty into stability, wisdom and growth. October.
 6. Roumboutsos, A., (2013). Greece .  In Verhoest, N. Carbonara, V. Lember, O.H. Petersen, W. Scherrer &  M. van den Hurk (Eds.). COST Action TU1001 Public Private Partnerships in Transport: Trends & Theory P3T3. Discussion Papers Part I Country Profiles, ISBN: 978-88-97781-60-8.
 7. G.Gratsos, Thanopoulou H. and Veenstra A. 2012. Dry Bulk Shipping, in Talley, W. ed. Maritime Economics – A Blackwell Companion. Oxford: Wiley Blackwell, pp.187-204.
 8. Thanopoulou, H. (2010). Investing in 21st century shipping. Grammenos, C. ed. 2010. The Handbook of Maritime Economics and Business. 2nd edition. London: LLP/Informa.
 9. Pallis A.A. & Verhoeven P. (2009). Does the EU Port Policy strategy encompass ‘proximity’? In: Notteboom T.E., De Langen P.W. & Ducruet C.B. (eds.) Ports in proximity: Essays on competition and coordination among adjacent seaports. Aldershot: Ashgate, pp. 99-112.
 10. Pallis A.A. and Vaggelas G.K. (2008). Port and Shipping Security in the EU. In: Talley Wayne K. (ed). Maritime Safety, Security and Piracy, London: Informa, LLP, 327-357.
 11. Lekakou  M. B., “The eternal Conundrum of Greek Coastal Shipping” in Pallis, A. A., (ed.) (2007) Maritime Transport: The Greek Paradigm Research in Transportation Economics Series Νο 21, London: Elsevier
 12. Pallis A.A. and Vaggelas G.K. (2007). Enhancing Port Security via the Enactment of EU Policies. In: Bell M., Bichou K., and Evans A. (eds). Risk Management in Port Operations, Logistics and Supply Chain Security, London: Lloyd’s of London Press & Informa, 303-334.
 13. Syriopoulos T. (2007) “Financing Greek Shipping: Modern Instruments, Methods and Markets”, in: A. Pallis (ed.), Maritime Transport: The Greek Paradigm – Research in Transportation Economics Series, Elsevier Publisher, UK.
 14. Chlomoudis C.I. and Pallis A.A. (2006). EU Port Policy: A process of inexorable policy integration. In: Hatzioannou M.C. and Harlaftis G. (eds)Following the Nereids: Sea Routes and maritime business, 16th-20th centuries, Athens: Kerkyra Publications, pp. 155-163.
 15. Lekakou, M., Fafaliou, I. (2006). “The Coastal Shipping Issue in Greece. State policies, market structure and key causes”. In: Hatzioannou M.C. and Harlaftis G. (Eds.) Following the Nereids: Sea routes and maritime business, 16th-20th centuries, Athens: Kerkyra Publications, pp. 167-179.
 16. G. P. Vlachos, M. Lekakou, (2000). “The Reform of the Institutional Framework of the Coastal Shipping, according the new European Regulation 3577/92. Case study: Concepts Concerning the Greek Coastal Shipping Policy”. Selected Papers in Economic Integration: Limits and Prospects. London: Palgrave McMillan.
 17. Syriopoulos T. and Sinclair T. (2000) “An Econometric Study of Tourism Demand: The AIDS Model of US and European Tourism in Mediterranean Countries”, in: C. Tisdell (ed.), The Economics of Tourism, Vol. I & II – The International Library of Critical Writing in Economics,121, London, Elgar Publishing.
 18. Syriopoulos T. (2000), “A Dynamic Model of Demand for Mediterranean Tourism”, in: C. Tisdeli (ed.), The Economics of Tourism, Vol. I & II – The International Library of Critical Writing in Economics, 121, London, Elgar Publishing.
 19. Polydoropoulou, A. and M. Ben-Akiva (1998). “The effect of Advanced Traveler Information Systems (ATIS) on Travelers Behaviour.” In Behavioural and Network Impacts of Driver Information Systems. Edited by R. Emmerink and P. Nijkamp. ISBN 1 84014 506

Ελληνικές Εκδόσεις

 1. Πάλλης A.A. & Τσιότσης Σ.Γ.Π. (2009). Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ομάδες Συμφερόντων: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας. Περιλαμβάνεται στο βιβλίο: Χαζάκης Κ. και Σιούσουρας Π. (επιμέλεια). Παγκοσμιοποίηση-Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Αθήνα: Ποιότητα.
 2. Πάλλης A.A. (2007). Ρύθμιση των Θαλάσσιων Μεταφορών στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Περιλαμβάνεται στο βιβλίο: Θεοδωρόπουλος Σ. (επιμέλεια) Ειδικά Θέματα Ρυθμιστικής Πολιτικής. Αθήνα: Gutenberg, σελ. 33-54.
 3. Πάλλης A.A.  και Χλωμούδης Κ.I. (2007). Ρύθμιση Λιμένων: Ο ρόλος της “Έξυπνης” Λιμενικής Αρχής. Περιλαμβάνεται στο βιβλίο: Θεοδωρόπουλος Σ. (επιμέλεια) Ειδικά Θέματα Ρυθμιστικής Πολιτικής. Αθήνα: Gutenberg, σελ. 55-81.
 4. Λεκάκου, Μ., (2007), «Η Απελευθέρωση της Αγοράς των Θαλάσσίων Ενδομεταφορών. Η Ελληνική Εμπειρία» στο Θεοδωρόπουλος Σ., (επιμέλεια), Ειδικά Θέματα Ρυθμιστικής Πολιτικής. Gutenberg, Αθήνα.
 5. Συριόπουλος Θ. (2007) «Διεθνής Διαφοροποίηση στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου», σε: Γ. Μπλάνας (επιμ.), Καινοτόμα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία, Δυναμική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Προοπτικές Ανάπτυξης Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, Συλλογικός Τόμος – Πρόγραμμα Αρχιμήδης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, TEI Λάρισας.
 6. Συριόπουλος Θ. (2007) «Κάλυψη Κινδύνου με Καινοτόμα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία», σε: Γ. Μπλάνας (επιμ.), Καινοτόμα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία, Δυναμική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Προοπτικές Ανάπτυξης Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, Συλλογικός Τόμος – Πρόγραμμα Αρχιμήδης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, TEI Λάρισας.
 7. Συριόπουλος Θ. (2005) «Η Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Εξελίξεις και Προοπτικές» στο: Κόλλιας, Χ., Χλέτσος, Μ., και Nαξάκης Χ., Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Ελληνικής Οικονομίας, Εκδόσεις Πατάκη.
 8. Νικητάκος, Ν. (2005) Πλωτή Αυτόνομη Αποδοτική Οικολογική Μονάδα Αφαλάτωσης. Στο: Αειφορία και Περιβαλλον- Ο νησιωτικός Χώρος στον 21ο αιώνα. Έκδοση Σιδέρη
 9. Λεκάκου, Μ., Τζαννάτος Ε., (2000) «Κρουαζιεροπλοΐα και ιστιοπλοΐα : Ένα νέο τουριστικό προϊόν για το Ιόνιο Πέλαγος». Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητού Μ. Ραφαήλ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σελ. 475-496.