Βιβλία

Τα μέλη του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υηρεσιών έχουν συγγράψει πολυάριθμα βιβλία. Μερικά παραδείγματα στη συνέχεια: 

 1. Karkazis, J., (2013). The Syrian Crisis as the prelude of a new order in the Region. Reshaping the power balance equilibrium in Europe and re-designing frontiers in the Middle East. Center of Strategic Studies (Constantine Porphyrogenetus Int. Ass.), (54 pages).
 2. Σιούσιουρας, Π. (2013). Γεωπολιτική και ζωτικός χώρος. Η Μικρασιατική Εκστρατεία και ο ανταγωνισμός  των Μεγάλων Δυνάμεων. Αθήνα: Σιδέρης.
 3. Σιούσιουρας, Π. (2013). Μεγάλες Δυνάμεις, Γεωπολιτική και Παγκόσμια Κυριαρχία. Από την  Άναρχη Διεθνή Κοινωνία στην Κοινωνία των Εθνών. Αθήνα: Σιδέρης.
 4. Rontos, K., Sioussouras, P., & Vavouras, I. (2013). Corruption in the Mediterranena and Balcan countries: Main determinants and regional differences. New York: Nova Publishers.
 5. Roumboutsos, A., Farrell, S., Liyanage, C. L6, &.  Macário, R. (2012). COST Action TU1001 Public Private Partnerships in Transport: Trends & Theory P3T3, 2013 Discussion Papers Part II Case Studies, ISBN 978-88-97781-61-5.
 6. Χαρλαύτη, Τζ, Θανοπούλου, Ε. και Θεοτοκάς, Ι.(2009). Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Ναυτιλίας. Γραφείο Οικονομικών Μελετών, Μελέτες: Αριθμός 10. Αθήνα. Ακαδημία Αθηνών.
 7. Θεοτοκάς Γ. Λεκάκου Μ.Β., Πάλλης Α.Α., Συριόπουλος Θ.Κ. Τσαμουργκέλης, Γ. (2008). Ελληνική Ναυτιλία, Απασχόληση, Ανταγωνιστικότητα. Αθήνα: Gutenberg.
 8. Pallis A.A. (2007). Maritime Transport: The Greek Paradigm. London: Elsevier. ISBN-978-0-7623-1449-2, Series Editor: M. Dresner. 26/07/2007.
 9. Θεοδωρόπουλος Σ., Λεκάκου Μ.Β., Πάλλης Α.Α. (2006). Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Ναυτιλία. Αθήνα: Τυπωθήτω.
 10. Πάλλης Α.Α. και Χλωμούδης Κ.Ι. (2001). Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική: Η Λιμενική Βιομηχανία στην Προοπτική της Αειφόρου Ανάπτυξης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 11. Νικητάκος, Ν., Φαράσογλου Α., Καρβουνάς, Χ. (2001). Στοιχεία Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, Ναυτικός Ναυτιλιακός Τομέας.
 12. Νικητάκος, Ν., Μιχαηλίδης, Δ., Μαυρομιχάλης K. (2001). Ναυτικές Επικοινωνίες. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, Ναυτικός Ναυτιλιακός Τομέας.
 13. Θανοπούλου, Ε. (1994). Διεθνής και Ελληνική Ναυτιλία. Αθήνα: Παπαζήσης. Μονογραφία.